WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

STYPENDIUM SOCJALNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA KROSNA

Stypendium przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Wniosek o stypendium dla uczniów niepełnoletnich składają rodzice/opiekunowie prawni. 

Ważne!
Kryterium dochodowe
O stypendium szkolne socjalne możesz się ubiegać, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto oraz gdy w rodzinie występuje przynajmniej jedna z określonych przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Termin składania wniosków- od 1 do 15 września 2022 r.
Miejsce składania wniosków: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a

Skip to content