WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2021 r.

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia oraz przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Do 18 maja 2021 r. – rodzice uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zasłaniać ust i nosa maseczką, przekazują dyrektorowi szkoły stosowną informację/zaświadczenie (dot. punktu 12).

 1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 5. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki […]. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych […] rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 9. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających […]. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety 3) […] 4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 11. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc.
 12. [*] Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 13. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 14. Wrażeniami po egzaminie uczniowie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego,  który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W 2021 r. uczniowie poznają swoje wyniki 2 lipca, natomiast 9 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Przebieg egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku  – informacja dla rodziców i uczniów

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Termin główny
1. język polski –25 maja 2021r. (wtorek)–godz. 9:00, egzamin trwa 120 minut
2. matematyka –26 maja 2021r.(środa) –godz. 9:00, egzamin trwa 100 minut
3. język obcy nowożytny –27 maja 2021r.(czwartek) –godz.9:00, egzamin trwa 90 minut.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:
o 60minut –w przypadku języka polskiego
o 50minut –w przypadku matematyki
o 45 minut –w przypadku języka obcego nowożytnego.

Termin dodatkowy
1. język polski –16 czerwca 2021r. (środa)–godz. 9:00
2. matematyka –17 czerwca 2021r.(czwartek) –godz. 9:00
3. język obcy nowożytny –18 czerwca 2021 r.(piątek) –godz. 9

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:
pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi),
dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych pod rygorem przerwania egzaminu.

Na egzamin zdający mogą wnieść małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

Obowiązuje konieczność bezwzględnej ciszy i samodzielnego rozwiązywania zadań.

UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

Drodzy Ósmoklasiści!
Na pewno nie macie czasu…. Jesteście zmęczeni…. Trochę się Wam nie chce…..
ALE
Na pewno są tacy, co mają czas, są wypoczęci i chcą… TA PROPOZYCJA JEST DLA WAS
Odpowiedzi – zawsze na końcu do sprawdzenia

o „Panu Tadeuszu”, reportażu, filmie a nawet Alinie i Balladynie


– powtórzysz opis przeżyć i opis sytuacji, przedrostki, przyrostki i inne ciekawostki


– Mickiewicz, Szymborska, chmury i … składnia


– związki frazeologiczne i wiadomości o języku

– niezbyt długi, powtórka o baśni


– dyktando, składnia, odmiana wyrazów

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin próbny OKE
Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych
17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Język polski

Lista lektur obowiązkowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, których mogą dotyczyć zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 r.

1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna

2. Aleksander Fredro, Zemsta

3. Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII

4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

5. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość)

6. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

7. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik

8. Juliusz Słowacki, Balladyna.

Dodatkowe informacje: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/CKE-%20Egzaminy%20w%202021%20r.pdf

Skip to content