WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

Innowacja pedagogiczna „Łamigłówki matematyczne”

Adresatami innowacji są uczniowie klasy III. Innowacja ma na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych zdobytych na zajęciach lekcyjnych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości u uczniów w myśleniu i działaniu. Świetnym polem do realizacji tego zadania są zajęcia pozalekcyjne, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, a zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia. Poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań, gry, łamigłówki – uczniowie będą rozwijali myślenie logiczne. Zajęcia te stwarzają również świetną okazją do doskonalenia umiejętności pracy zespołowej.
Jolanta Zajdel

Innowacja pedagogiczna „SP! Serce i Pomoc”

Celem działań innowacyjnych jest ułatwienie uczniom procesu adaptacji do nowych bądź zmieniających się warunków szkolnych, zwiększenie ich samodzielności, przełamanie barier, które stawia przed nimi nieśmiałość, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole i klasie.
Działania realizują wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV, wsparciem objęci są też rodzice, którzy współpracując z wychowawcami udzielają wskazówek i dzielą się pomysłami.

Pomysły na wspieranie, aktywność i współdziałanie: „Dzień planszówek”, „Dzień pustej klasy”, „Zaczytani”, „Jasełka”, „Kronika klasowa”.
Pomysły na integrację, twórczość i zabawę: projekty lekturowe, poznawcze, kulinarne i z nutką kroku w przedsiębiorczość oraz działania grupowe.
Pomysły na adaptację: „Spokojny wrzesień”, podział obowiązków klasowych, prelekcje z pedagogiem o skutecznym uczeniu się i pokonywaniu stresu, nauka wyznaczania celów i planowania z wychowawcami.
Pamiętamy, że nierozłączne są: Serce i Pomoc!

Innowacja pedagogiczna „mp3 – szkolne radio, czyli gracja w artykulacji”

Adresatami kontynuacji innowacji są uczniowie klas I – VIII, zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach zajęć dodatkowych i edukacyjnych. Celem jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych z wykorzystaniem szkolnego radia oraz kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w grupie, wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Efektem będzie przygotowanie wypowiedzi dla publiczności, dbałość o piękno mowy i podejmowanie własnych inicjatyw.
W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia z innowacji odbywają się głównie w formie bezpośrednich spotkań w grupach pracujących nad daną audycją, a w mniejszym stopniu zdalnie. Pozwala to na kształtowanie relacji rówieśniczych i umiejętności współpracy. Uczniowie przygotowują słuchowiska między innymi w związku z harmonogramem uroczystości szkolnych.
Niektórych audycji przygotowanych w tym roku szkolnym można było wysłuchać na żywo – np. słuchowiska okolicznościowego z okazji Święta Niepodległości, przygotowanego przez siódmoklasistów lub poranka wielkanocnego w wykonaniu szóstaków. Uczestnicy mieli możliwość pracy nad opanowaniem stresu związanego z takimi występami i sprawdzenia się w nowych sytuacjach.
Podczas pracy nad innymi audycjami uczniowie uczestniczyli w procesie nagrywania i montażu zarejestrowanego materiału. Dowiedzieli się, jakie efekty dźwiękowe można zastosować, aby odbiorca mógł sobie wyobrazić opowiadaną historię oraz jaki podkład muzyczny zastosować, aby wprowadzić słuchacza w odpowiedni nastrój. Zdarzały się niespodziewane sytuacje – komuś coś spadło w trakcie nagrania i trzeba było je powtórzyć, ktoś inny się przejęzyczył. Wszystkie te sytuacje czegoś uczyły – integrowały grupę, pomagały dystansować się wobec niespodzianek, poznawać możliwości i ograniczenia uczestników.
Nasze nagrane audycje – jesienne wiersze, jasełka, audycja okolicznościowa z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Innowacja pedagogiczna „Przygoda z fizyką”

Adresatami innowacji są uczniowie klasy siódmej. Czas realizacji innowacji obejmuje II semestr roku szkolny 2021/2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach lekcji fizyki oraz na zajęciach dodatkowych, raz w miesiącu.
Niniejsza innowacja ma na celu rozbudzenie zainteresowań ucznia fizyką, usamodzielnienie jego pracy w procesie kształcenia, dostrzeżenie i zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami fizycznymi oraz zachęcenie go do podejmowania nowych inicjatyw, a także sprawdzenia swoich możliwości na drodze działań praktycznych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dostępnych w szkole i w domu.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do rozwijania umiejętności takich jak: kreatywność, umiejętność współpracy, myślenie twórcze, komunikatywność. Stosowane różnorodne metody aktywizujące i środki dydaktyczne ułatwią zrozumienie zjawisk, będą kształtować twórcze myślenie i odpowiednie postawy. Samodzielnie wykonane eksperymenty fizyczne, pomoce i gry dydaktyczne, pozwolą mu lepiej zrozumieć otaczający świat. Uczeń ,,stanie się” badaczami i ,,odkrywcą” zjawisk fizycznych, praw i zasad a także nauczycielem przekazującym wiedzę młodszym kolegom.
Innowacja została opracowana na podstawie programu „Spotkania z fizyką” i jest powiązana z tematyką obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowo rozszerzone o niektóre zagadnienia fizyczne. Innowacja dotyczy nie tylko fizyki, ale również korelacji przedmiotowej z naukami przyrodniczymi z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Innowacja pedagogiczna „Biologia jest cool”

Biologia po angielsku? Czemu nie!

W ramach innowacji pedagogicznej „Biologia jest cool” – elementy języka angielskiego na lekcjach biologii uczniowie klas 7 i 8 na lekcjach biologii poznają wybrane zagadnienia w języku angielskim.

Wprowadzona innowacja oprócz pogłębiania wiedzy z zakresu biologii oraz rozwijania umiejętności językowych wpływa na rozwijanie zainteresowań uczniów oraz podnoszenie motywacji uczniów do nauki. Daje szansę na zdobycie nowej wiedzy w zakresie słownictwa, a także okazję do podzielenia się z swoimi zainteresowaniami.

Podczas zajęć wykorzystywane są technologie informacyjno – komunikacyjne, aplikacje, gry oraz filmy w języku angielskim. Uczniowie chętnie wykonują prace dodatkowe, plakaty i modele w języku polskim i angielskim, utrwalając tym samym zdobyte wiadomości.

Wprowadzone na lekcjach elementy dwujęzyczności sprawiają, że proces uczenia staje się bardziej interesujący, a materiał przedmiotowy bardziej przystępny dla ucznia.

M.Misztal

"MATEMATYKA WOKÓŁ NAS" - INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KLASIE I

Już od najmłodszych lat warto zainteresować dzieci matematyką poprzez ukazanie jej zagadnień w wielu sferach ,w sposób przyjemny, ciekawy i aktywny. W ten sposób uczniowie uświadamiają sobie, że tak naprawdę „matematyka jest wokół nas”. Może być ciekawa, przyjemna, a nawet fascynująca i nie należy się jej bać, a wręcz można ją lubić.
Dlatego też mając to na uwadze, nasi pierwszoklasiści mieli możliwość sprawdzić zdobytą przez siebie wiedzę z zakresu edukacji matematycznej w sposób innowacyjny.
Na wstępie wszyscy uczniowie wraz z wychowawczynią ozdabiali swoje koszulki pisząc i rysując, m.in. różne działania, znaki czy figury geometryczne – czyli wszystkim, co kojarzyło im się z matematyką.
Następnie każdy z uczestników zajęć losował karteczkę z różnymi zadaniami matematycznymi. Ich rozwiązania dzieci samodzielnie zapisywały cukrowymi pisakami na waflowych oblatach.
Podczas realizacji zadań mogły również wykazać się pomysłowością i kreatywnością, m.in. rysując dodatkowe ozdoby.
Zajęcia zakończyły się prezentacją wykonanych zadań i podsumowaniem zająć.
Gratulacje dla wszystkich uczestników za zaangażowanie i poprawność wykonanych poleceń oraz zadań.
M. Czajka
Skip to content