WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Konkurs ekonomiczny dla uczniów „Matematyka i Pieniądze 2022”

Serdecznie zachęcamy uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie ekonomicznym „Matematyka i Pieniądze 2022” organizowanym
przez młodzież z Akademii Młodzieżowej działającej w ramach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Konkurs adresowany jest do
wszystkich uczniów w wieku 13-19 lat. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o matematyce i
ekonomii.
Zależny nam również na promowaniu nietypowych i aktywnych form przekazywania wiedzy.

Mundial na dyktanda.pl

Konkurs fotograficzny śladami Józefa Ulmy

Jak wziąć udział w konkursie?

25.10.2022 r. – rozpoczynamy konkurs
do 08.11.2022 r. – wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz prześlij na wskazany w regulaminie adres e-mail 3 zdjęcia ze swojego portfolio
do 13 listopada – Jury wyłoni 20 uczestników konkursu spośród kandydatów z całego województwa podkarpackiego
14.11.2022 r. – oficjalne ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych do konkursu
21 listopada – kulminacyjny punkt programu, czyli warsztaty fotograficzne oraz plener w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
do 9 grudnia – czas dla uczestników na wysłanie autorskich zdjęć wykonanych po warsztatach
do 12 grudnia – Jury konkursu wyłoni zwycięzców w danej kategorii zdjęciowej
15 grudnia – wręczenie nagród laureatom konkursu 

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie konkursu stanowiącego załącznik wiadomości. Dodatkowe pytania kierować można na adres e-mail Organizatora: soar.fundacja@gmail.com lub telefonicznie 881-714-001.

VII edycja konkursu „Być jak Ignacy”

Szkolny konkurs przyrodniczy „Jesienne inspiracje”

Cel konkursu:
Rozwijanie pasji i zdolności uczniów
Uwrażliwienie na piękno i bogactwo przyrody
Kształtowanie postaw twórczych oraz kreatywności

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV –VI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie


Przedmiot konkursu:
Wykonanie przestrzennej pracy plastycznej z darów jesieni
Praca powinna być wykonana z materiałów naturalnych, charakterystycznych dla jesieni (szyszki, kasztany, żołędzie, liście, słoma, ziarna, suszone owoce, itp.)
Wielkość pracy nie powinna przekraczać wymiarów 20×30 cm
Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę


Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
Oryginalność pracy, pomysłowość
Dobór i wykorzystanie materiałów
Estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji


Prace należy dostarczyć do 31 października do p. Magdaleny Misztal

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na publikacje pracy na stronie internetowej Szkoły.

Konkurs dla uczniów z Podkarpacia – Unia równych szans

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Unia równych szans” nawiązującego do kwestii równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn organizowanego w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 przez Województwo Podkarpackie.

Jego głównym celem jest propagowanie idei równości szans oraz niedyskryminacji w jej szerokim znaczeniu wśród młodzieży, a także edukacja i krzewienie postaw szanujących równość szans wśród mieszkańców regionu.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie identyfikacji wizualnej – logotypu „Unii równych szans”.

KONKURS – Wiersze Agnieszki Frączek

Organizator konkursu:
Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie
ul. M. Konopnickiej 5, 38-400 Krosno

Cele:
1. Popularyzacja twórczości Agnieszki Frączek.
2. Rozbudzanie wrażliwości artystyczno-literackiej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów.
3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
4. Pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie z klas I-VI.
2. Przewidziano dwie kategorie uczestników: klasy I-III oraz klasy IV-VI.

Przebieg konkursu:
1. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel lub uczeń w bibliotece szkolnej u pani Urszuli Pelczarskiej do 17 października 2022 r.
2. Zadaniem uczestnika jest interpretacja wybranego wiersza Agnieszki Frączek w formie wygłoszenia z pamięci, podczas którego można się posługiwać rekwizytami i kostiumami tematycznie związanymi z prezentowanymi tekstami oraz używać ruchu scenicznego, gestów i mimiki.
3. Uczestnik wybiera utwór nie krótszy niż osiem wersów ze wskazanych przez bibliotekarza tomików utworów Agnieszki Frączek i przygotowuje na jego podstawie swoją interpretację.
3. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są Urszula Pelczarska i Aleksandra Philipp.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 8 listopada 2022 r. o godz. 930 dla obydwu kategorii wiekowych w bibliotece szkolnej.

Kryteria oceniania:
 dobór i opanowanie tekstu,
 interpretacja utworu,
 ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

I Ogólnopolski Konkurs Literacki „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność

Fundacja „Nasza Solidarność” serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność
Konkurs przeprowadzany jest w 101. rocznicę urodzin wielkiego poety. Jako placówka, nosząca imię tego wybitnego poety, czujemy się zaszczyceni, mogąc upamiętnić jednego z najwybitniejszych polskich twórców, poetę pokolenia Kolumbów, powstańca warszawskiego, wielkiego Polaka.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:
– Przewodniczącego Rady Oddziału NSZZ Solidarność „Ziemia Puławska”
– Przewodniczącego OM NSZZ Solidarność przy GA ZAP S.A.
Patronat medialny objęły:
– TVP 3 Lublin,
– LPU 24.pl, LPU radio, LPU telewizja, iPulawy.pl,
– Wspólnota Puławska,
Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie życiorysu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki na tle ważnych dla Polski i związku zawodowego NSZZ Solidarność wydarzeń.
Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa określają treści zawarte w regulaminie konkursu oraz w dostępnych do pobrania załącznikach.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami.
Termin nadsyłania prac : do 7 października 2022r.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mediacja ma Moc”

II Ogólnopolski Konkursu na Symulację Mediacji „Mediacja ma Moc”

Skip to content