WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn. „Rzecz to dzisiaj niesłychana… Wymyśl imię dla bociana!”.

Miło mi poinformować, iż Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych
pn. „Rzecz to dzisiaj niesłychana… Wymyśl imię dla bociana!”.

Konkurs podczas ubiegłorocznej edycji spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów co przyczyniło się do podjęcia decyzji o organizacji kolejnej edycji. Przedsięwzięcie to ma na celu promowanie wśród uczniów szkół podstawowych ciekawości dziecięcej co do ochrony przyrody i dzikiego ptactwa, rozbudzenie wrażliwości literackiej i wyobraźni, a także zachęcenie dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką tradycyjnego krajobrazu wiejskiego.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszam uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w konkursie.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 czerwca 2022 r.

Uroczyste rozdanie nagród laureatom odbędzie się podczas Dni Otwartych Drzwi  Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w dniu 26 czerwca 2022.

W załączeniu przesyłam plakat promujący wydarzenie oraz regulamin wraz z pozostałymi załącznikami.

W razie pytań proszę o kontakt – tel. 723 977 444 lub
dominika.jasinska@podrb.pl

KONKURS ARTYSTYCZNY „Tobie życzę najpiękniej”

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO „TOBIE ŻYCZĘ NAJPIĘKNIEJ”

I. Cele konkursu:
1. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
2. Inspirowanie do poszukiwania wzorców w dziedzinie różnorodnych technik wyrazu artystycznego.
3. Inspirowanie do rozwoju własnych talentów i uzdolnień twórczych.
4. Doskonalenie umiejętności autoprezentacji scenicznej.
5. Zachęcanie do kreowania indywidualizmu artystycznego, dostarczanie poczucia sprawstwa i wyjątkowości.
6. Stwarzanie warunków do konfrontacji własnych dokonań artystycznych.

II. Informacje ogólne:
1. Organizator konkursu:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krośnie
ul. J. Bema 46
38 – 400 Krosno
2. Patronat honorowy: Prezydent Miasta Krosna
3. Adresatami konkursu są dzieci i młodzież uczęszczający do przedszkoli oraz klas I – IV szkół podstawowych z terenu miasta Krosna, w tym również dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Termin: 31 maja 2022r., Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, godz. 10.00 – 12.00

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki okolicznościowej dla osoby bliskiej sercu dziecka, pt.: „ Tobie życzę najpiękniej” oraz zredagowanie dla niej życzeń.
Technika wykonania kartki: dowolna, forma płaska, bez używania materiałów sypkich, spożywczych i nietrwałych,
Format kartki: nie większy niż A3.
Życzenia : uczestnicy redagują autorskie życzenia (w formie tradycyjnej, krótkiej rymowanki, wiersza, itp.) i umieszczają je wewnątrz kartki.
Z jednej placówki (przedszkola lub szkoły, nie Zespołu Szkół) można dostarczyć maksymalnie 10 prac.
Każda placówka wyłania z grupy biorących udział w konkursie uczestników (przygotowujących kartki z życzeniami) 3 przedstawicieli, którzy zaprezentują swoje życzenia na scenie RCKP podczas uroczystej Gali w dniu 31 maja 2022r.
Uwaga :
Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi życzenia mogą przedstawić za pomocą alternatywnych metod komunikacji – rysunku (np. obrazków PCS, piktogramów), gestów naturalnych/ gestów Makaton. W przypadku życzeń wyrażanych gestem, razem z kartką należy przesłać nagranie w formie krótkiego filmiku, na płycie CD.

4.  Wszystkie zgłoszone do konkursu prace, zostaną zaprezentowane podczas uroczystej Gali w sali widowiskowej RCKP.
5. Opis prac: Metryczką należy wypełnić pismem drukowanym i przykleić na odwrocie kartki ( załącznik 1).
6. Oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), listę prac z danej placówki (załącznik nr 3), informację w sprawie ochrony danych osobowych (załącznik nr 4) należy dołączyć do kartki. W przypadku braku ww. załączników, prace nie będą ocenianie.
7. Prace z wypełnionymi załącznikami należy w terminie do 20 maja 2022r. przesłać lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu SOSW. tel.:(013) 4365555,
(013) 4743420, (013) 4743421, 504-143-531

8. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.

KONKURS PLASTYCZNY PT. „PAŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu na pracę plastyczną dla uczniów, zwanego dalej „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest pedagog szkolny z SP Nr 3 w Krośnie, zwany dalej „Organizatorem”.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
Zgłoszenia u Organizatora dokonuje uczeń, który bierze udział w Konkursie.
Głównym celem Konkursu o charakterze edukacyjnym jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy o Unii Europejskiej poprzez formy plastyczne (np. rysunek, malarstwo itp.), wiedzę i wyobraźnię.
Konkurs jest jednoetapowy, indywidualny i otwarty dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie z klas 1-3.
Prace muszą być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).
Uczestnik Konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
Spośród autorów prac zgłoszonych do konkursu zostanie wyłonionych trzech zwycięzców oraz przyznane będą trzy wyróżnienia.
Prace stają się własnością Organizatora.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej podpisanie kraju, narysowanie flagi oraz naklejenie na kartkę formatu A3.
Uczestnik Konkursu wykonuje pracę konkursową własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich. Dopuszczalne materiały to: farby, kredki, ołówek, flamastry, nożyczki, klej, pastele, papier kolorowy, itp.
Format pracy: A3.
Prace konkursowe należy przedłożyć do gabinetu pedagoga szkolnego.
Termin składania prac konkursowych upływa 9 maja 2022 r.
Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 10 maja 2022 r.
Informacja o laureatach zamieszczona zostanie do 11 maja 2022 r. na stronie internetowej https://www.sp3krosno.pl/ i w mediach społecznościowych.
Nagrodami w Konkursie będą upominki.
III. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY
Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu – składającego się z nauczycieli SP Nr3 w Krośnie, powołanego przez koordynatora.
Każda praca zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana pod względem staranności wykonania, ilości użytych technik plastycznych oraz samodzielności.

KONKURS WIEDZY O KRAJACH UE PT. „PAŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu w formie testu wyboru dla uczniów, zwanego dalej „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest pedagog szkolny z SP Nr 3 w Krośnie, zwany dalej „Organizatorem”.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
Zgłoszenia u Organizatora dokonuje uczeń, który bierze udział w Konkursie.
Głównym celem Konkursu o charakterze edukacyjnym jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy o Unii Europejskiej poprzez zdobywanie i poszerzanie wiedzy.
Konkurs jest jednoetapowy, indywidualny i otwarty dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie z klas 4-8.
Prace muszą być podpisane na pierwszej stronie testu (imię, nazwisko, klasa).
Uczestnik Konkursu może wypełnić tylko jeden egzemplarz testowy.
Spośród autorów testów wypełnionych podczas konkursu zostanie wyłonionych trzech zwycięzców oraz przyznane będą trzy wyróżnienia.
Organizator nie oddaje testów uczestnikom.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Zadaniem Uczestników Konkursu jest uzupełnienie testu wyboru.
Uczestnik Konkursu wypełnia test wyboru własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich.
Prace konkursowe należy oddać po zakończeniu wyznaczonego czasu do pedagoga szkolnego.
Termin wypełniania testu to 9 maja 2022 r. (przerwa po 5 lekcji – 12.30-12.50 w sali numer 10)
Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 10 maja 2022 r.
Informacja o laureatach zamieszczona zostanie do 11 maja 2022 r. na stronie internetowej https://www.sp3krosno.pl/ i w mediach społecznościowych.
Nagrodami w Konkursie będą upominki.

III. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY
Laureatami Konkursu zostaną osoby z największą ilością punktów.
Prace będą sprawdzane przez pedagoga SP Nr 3 w Krośnie.

VII KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

CELE KONKURSU:
– rozwijanie i wspieranie wśród uczniów zdolności recytatorskich
– upowszechnianie poezji krajów anglojęzycznych wśród uczniów
– doskonalenie języka angielskiego
– szerzenie zainteresowania nauką języka obcego wśród uczniów


REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs organizują nauczyciele j. angielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Krośnie- Miejski Zespół Szkół nr 7
2. Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów klas I-VIII.
3. Uczniowie występują w dwóch kategoriach:
• I kategoria : klasy I-IV
• II kategoria: klasy V-VIII
4. Szkołę reprezentować może każdy chętny uczeń.
5. Osoba biorąca udział w konkursie przygotowuje interpretację jednego wiersza w języku angielskim i nagrywa filmik z recytacją.
6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
7. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne: element ruchu, rekwizyt, gest
Sceniczny, komputerowe filtry i efekty.
8. Komisja konkursowa dokonywać będzie oceny wg następujących kryteriów:
• dobór utworu
• interpretacja tekstu
• wymowa / akcent
• ogólny wyraz artystyczny
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przed końcem roku szkolnego.
10. Za zajęcie I, II, III miejsca uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.
11. Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne.
12. Termin konkursu: filmiki z nagraniami recytacji oraz zgody rodziców (prawnych opiekunów) należy dostarczyć / wysłać / udostępnić link do dysku do końca maja 2022 r.
13. Kontakt: sp4@mzs7krosno.pl, m.poltorak@mzs7krosno.pl, j.machowska@mzs7krosno.pl

KONKURS „ZACHWYCENI FIZYKĄ”

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN_ w Krakowie pragnie zaprosić Państwa do udziału w konkursie „Zachwyceni Fizyką”.

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie krótkiego, maksymalnie 7 minutowego filmu przedstawiającego ciekawe zjawisko fizyczne wraz z omówieniem.

Czas trwania konkursu: od 10 marca 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych:
 I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej,
 II kategoria – uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej,
 III kategoria – uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej,
 IV kategoria -uczniowie szkół ponadpodstawowych,
 V kategoria – osoby indywidualne

Dodatkowo utworzyliśmy kategorię specjalną dla dzieci z Ukrainy, które przebywają obecnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Filmy w tej kategorii mogą być przygotowane w języku polskim lub ukraińskim.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na specjalnej sesji transmitowanej na żywo w dniu 1 czerwca 2022 roku.

Dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu „Zachwyceni Fizyką” można znaleźć na stronie https://www.ifj.edu.pl/fizykakluczem/ w zakładce Konkurs.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świata”, który dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

KONKURS „KARTKA ŚWIATECZNA Z MATEMATYKĄ W TLE”

KONKURS NA KOMIKS O JANIE SZCZEPANIKU

KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

KONKURS GRAFICZNO-PLASTYCZNY NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

KONKURS „EKOLOGICZNA OZDOBA CHOINKOWA”

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS KALIGRAFICZNY IM. JANUSZA KORZENIOWSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Konkurs na matematyczną grę planszową!

Regulamin konkursu:

• Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII, którzy mają pomysł na grę, która będzie rozwijała zdolności matematyczne, podkreśli wybrane matematyczne zagadnienie, wesprze umiejętności rachunkowe, geometryczne lub logiczne.

• Praca może być indywidualna lub w parach.

• Uczestnik konkursu ma za zadanie wymyślenie gry planszowej.
Gra powinna być wykonana w formie przestrzennej makiety, w taki sposób, aby można było w nią zagrać.

• Do gry należy dołączyć instrukcję oraz wszystkie niezbędne elementy (kostki, pionki, pytania, itp.).

• Gra powinna być oryginalna, nigdzie dotychczas nie publikowana.

• O ocenie projektu będzie decydować:
⦁ pomysłowość i atrakcyjność,
⦁ walory estetyczne,
⦁ walory edukacyjne,
⦁ czytelność reguł,
⦁ element zaskoczenia (np. nie wykorzystany nigdzie pomysł).

• Do gry należy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora/autorów.

• Komisja konkursowa wybierze najciekawszą pracę, a autorzy trzech najlepszych gier otrzymają dyplomy . Wszyscy uczestnicy konkursu, których gry będą spełniały kryteria przedstawione wyżej zostaną nagrodzeni celującą cząstkową oceną z przedmiotu.

• Prace oddajemy do swoich nauczycieli matematyki do 14 grudnia 2021 roku.

⦁ Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły do 21 grudnia 2021 roku.

Wymyśl, wykonaj i przynieś, a może właśnie TY okażesz się NAJLEPSZY!

II EDYCJA KONKURSU PROFILAKTYCZNO – PLASTYCZNEGO na plakat profilaktyczny 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz działającą przy nim Placówkę Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” pod patronatem Dyrektora MOPR Krosno – Pani Iwony Wójcik-Druciak przy współpracy z Fundacją dla Sztuki oraz z Klubem Pływackim „Swim2win”.

Konkurs ma na celu promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ograniczenie używania telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, gier komputerowych, oglądania telewizji itp.

Realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prace należy składać w Placówce Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” znajdującej się przy ulicy Grodzkiej 20 w Krośnie do dnia 15.10.2021r.

Skip to content